เข้าสู่ระบบ


หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
ข้อมูลหรือระเบียบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร : คุณสุธาสินี บุญประดิษฐ์ กองคลัง โทร. 1604
ข้อมูลบุคลากร : คุณทัศนีย์ เฮงมา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ โทร. 1036
ข้อมูล ICIT Account : จุดบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 2211